Unia Europejska - Projekty

Aktualności | Szkoła podstawowa Krostoszowice

Strona główna//Aktualności/Projekt unijny " Stawiam na rozwój" - moja wiedza, moją przyszłością

Projekt unijny " Stawiam na rozwój" - moja wiedza, moją przyszłością

28 Września 2020
Projekt unijny

logo

 

Projekt pt. "Stawiam na rozwój" - moja wiedza, moją przyszłością - zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Krostoszowicach.

 

Czas realizacji: 01.07.2020 r. - 30.06.2021 r.

 

Wartość projektu: 241 819,75 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 217 637,77 zł

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 48 uczniów Szkoły Podstawowej Krostoszowicach w Gminie Godów poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych oraz zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, a także zwiększenie zakresu wykorzystania metod aktywizujących w nauczaniu, w tym metody eksperymentu w procesie kształcenia w okresie od 1.07.2020 r. do 30.06.2021.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

 

Rodzaj zajęć

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas kl. 5 - metodą eksperymentu

1 gr po 4 os (1h/tyg./gr) - 30 godz. na gr - łącznie 30h

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas kl. 5 - metodą eksperymentu

2 gr po 4 os (1h/tyg./gr) - 30 godz. na gr - łącznie 60h

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego klas 7

1 gr po 3 os (1h/tyg./gr) - 30 godz. na gr - łącznie 30h

Zajęcia rozwijające uzdolnienia metodą eksperymentu z matematyki dla klas 5 - 8

3 gr po 5 os (1h/tyg./gr) - 30 godz. na gr - łącznie 90h

Zajęcia rozwijające uzdolnienia metodą eksperymentu z przyrody dla klas 5 - 8

1 gr po 6 os (1h/tyg./gr) - 30 godz. na gr - łącznie 30h

Zajęcia rozwijające uzdolnienia metodą eksperymentu z chemii dla klas 5 - 8

1 gr po 6 os (1h/tyg./gr) - 30 godz. na gr - łącznie 30h

Zajęcia rozwijające uzdolnienia metodą eksperymentu z biologii dla klas 5 - 8

1 gr po 2 os (1h/tyg./gr) - 30 godz. na gr - łącznie 30h

Zajęcia rozwijające uzdolnienia metodą eksperymentu z fizyki dla klas 5 - 8

1 gr po 2 os (1h/tyg./gr) - 30 godz. na gr - łącznie 30h

Zajęcia rozwijające uzdolnienia metodą eksperymentu z geografii dla klas 5 - 8

1 gr po 2 os (1h/tyg./gr) - 30 godz. na gr - łącznie 30h

 

Grupę docelową wybrano na podstawie badania potrzeb, analizy dokumentów tj. analizy wyników ewaluacji, analizy opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz stałym monitoringu funkcjonowania uczniów w szkole. Dodatkowo przeprowadzono wywiady na lekcji wychowawczej, co umożliwiło sporządzenie diagnozy placówki, która obejmuje potrzeby rozwojowe i psychofizyczne uczniów. Diagnoza wskazała zakres koniecznych do realizacji zadań, które w ramach projektu zostaną zrealizowane. Przygotowana została przez kadrę pedagogiczną oraz Dyrekcję i zatwierdzona przez organ prowadzący. Projekt obejmuje wsparciem 48 uczniów, (w tym 31 Kobiet) z woj. śląskiego z SP w Krostoszowicach w Gminie Godów. Są to uczniowie zamieszkujący w sołectwie Gminy Godów w Krostoszowicach oraz miejscowościach ościennych w woj. śląskim. Grupa docelowa dzieli się na uczniów zdolnych, osiągających wysokie wyniki w zakresie kompetencji kluczowych tj. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego oraz uczniów osiągających słabe wyniki zwłaszcza z matematyki oraz języka angielskiego wykazujących deficyty i trudności w nauce. Diagnoza pozwoliła wyszczególnić problemy stanowiące zagrożenie dla prawidłowego kształtowania kompetencji kluczowych oraz uzdolnień uczniów, a także rozpoznać potrzeby uczniów. Określone zostały konieczne do realizacji zadania ujęte w przedmiotowym projekcie. W szkole stwierdzono fakt, iż ograniczona liczba zajęć praktycznych/eksperymentowania wynikająca z niedostatecznego wyposażenia szkoły, determinuje brak zainteresowania uczniów przedmiotami ścisłymi. Uczniowie nie posiadają także umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w codziennym życiu. Uczniowie oraz ich rodzice są zainteresowani planowaną ofertą edukacyjną w ramach projektu.

 

Rekrutacja ma charakter zamknięty - uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach

Przed rozpoczęciem realizacji projektu zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne Koordynatora z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami, na którym przedstawione zostaną główne założenia projektu, jego cele i rezultaty. Następnie odbędą się spotkania z uczniami oraz rodzicami, zapoznają się oni z regulaminem uczestnictwa. Informacja o naborze do projektu będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły. Nauczyciele przygotują testy sprawdzające wiedzę uczniów, które przeprowadzone zostaną wśród uczniów zainteresowanych projektem oraz sprawdzone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Kryteria rekrutacji:

- test kwalifikacyjny;

- opinia nauczyciela ucznia z danego przedmiotu nt. jego wyników;

- średnia ocen.

Pierwszeństwo w dostępie do zajęć wyrównawczych będą mieć uczniowie o najniższych wynikach nauczania z danego przedmiotu, a w przypadku zbyt dużej ilości chętnych drugim kryterium będzie niższa średnia ocen z wszystkich przedmiotów. Na zajęcia dla uczniów uzdolnionych kwalifikowane będą osoby uzyskujące najwyższe wyniki z danego przedmiotu, a w przypadku zbyt dużej ilości chętnych brane pod uwagę będą predyspozycje uczniów m.in. umiejętność samodzielnej pracy, udział w olimpiadach i konkursach. Jeśli to nie wyczerpie zapotrzebowania wówczas utworzona zostanie lista rezerwowa, z której w razie rezygnacji uczestnika projektodawca będzie kwalifikował do wsparcia. Planowana liczebność grup - zgodna z obwiązującymi przepisami. Każdy chętny złoży w Biurze Projektu formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych.

Kampania promocyjna zostanie przeprowadzona przez nauczycieli na godzinach wychowawczych oraz na zebraniach z rodzicami. Nauczyciele prowadzący poszczególne oddziały szkolne będą odpowiedzialni za wyłonienie grupy docelowej uczniów biorących udział w zajęciach.

 

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Oświadczenie uczestnika zał. nr 2-1.pdf 505.31KB pobierz Plik: Oświadczenie uczestnika zał. nr 2-1.pdf
pdf Formularz zgłoszeniowy zał. nr 1-1.pdf 1.08MB pobierz Plik: Formularz zgłoszeniowy zał. nr 1-1.pdf

do góry