Unia Europejska - Projekty
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. G. Morcinka w Krostoszowicach

 

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach opublikowanej pod adresem https://www.sp-krostoszowice.godow.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-06.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem dostępności,

Brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych ze standardem,

Brak treści alternatywnej dla części plików multimedialnych opublikowanych na stronie WWW: filmów, zdjęć,

Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne ponieważ pochodzą od innych instytucji i opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w danej instytucji.

 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

UDOGODNIENIA

  1. Dedykowany kontrast dla dostępności

  2. Strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,

  3. Elementy statyczne strony internetowej posiadają domyślnie odpowiedni kontrast,

  4. Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między wierszami,

  5. Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między paragrafami (akapitami),

  6. Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami,

  7. Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między słowami,

  8. Możliwość zatrzymywania, wznowienia wyświetlanych informacji w przewijanych sliderach.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Beata Lasok. Kontaktować można się pisząc na maila lub dzwoniąc na numer telefonu +48 32 472 60 67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://bip.brpo.gov.pl/pl

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Do szkoły można wejść od ulicy G. Morcinka przez dwa wejścia. Główne wejście prowadzi od ulicy Gustawa Morcinka. Na parterze znajduje się sekretariat oraz gabinet Dyrektora Szkoły, sale dla klas starszych oraz do szatni dla uczniów klas starszych). Wejście drugie prowadzi do budynku B- szatnie i sale lekcyjne dla uczniów klas młodszych. Z tyłu budynku od strony dziedzińca znajduje się trzecie wejście, prowadzące na parter budynku A.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Szkoła składa się z budynku głównego i Sali gimnastycznej. W piwnicy są zlokalizowane dwie sale lekcyjne, stołówka szkolna z aneksem kuchennym, kotłownia oraz na korytarzach są zlokalizowane szafki szatniowe dla uczniów oraz przedszkolaków.

Na parterze zlokalizowane są dwie sale przedszkolne, dwie sale lekcyjne, biblioteka, pokój nauczycielski oraz przejście na salę gimnastyczną. Szkoła na parterze posiada toalety dla uczniów, przedszkolaków oraz pracowników, a także niewielki magazyn. Szkoła nie dysponuje dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych podjazdami, windami.

Na pierwszym piętrze szkoły znajdują się trzy sale lekcyjne oraz gabinet pielęgniarki szkolnej oraz pedagoga szkolnego.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

W okolicy szkoły brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta jest realizowana na wniosek, klient musi poinformować Szkołę Podstawową w Krostoszowicach przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą. W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Szkole Podstawowej w Krostoszowicach prosimy o:

- kontakt telefoniczny pod nr +48 32 472 60 67

- e-mail na adres: sekretariat@spkrostoszowice.pl

- listownie na adres: Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach, ul. Gustawa Morcinka 4, 44-348 Krostoszowice

Dodatkowe informacje znajdują się w zakładce „Tłumacz języka migowego”.

https://sp-krostoszowice.godow.pl/main/tlumacz-jezyka-migowego

 

W naszej szkole nie zapewniamy dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Raport z dnia: 09.03.2021 r. wykonany skanerem achecker 76.27KB pobierz Plik: Raport z dnia: 09.03.2021 r. wykonany skanerem achecker
do góry